HSHC Siren

  • Diameter 132
  • Rating: Zone 1 , Exd I/II A 150oC
  • Voltage: 12V – 220V AC/DC.
  • MASC MS/21-2421X

R8,031.00